ด้านการศาสนศึกษา

ทะเบียนสำนักศาสนศึกษา

พระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลี

พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา

พระปริยัตินิเทศก์-พระจริยานิเทศก์

ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง