เจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์ภาค ๖

พระราชปัญญาภรณ์  

(สิงห์คำ ชยวํโสป.ธ.๙ ,ดร.) 

รองเจ้าคณะภาค ๖ 

พระเทพเวที
(พล อาภากโร ป.ธ.๙ ,ดร.)
เจ้าคณะภาค

พระอุดมบัณฑิต 

(สมศักดิ์ สุทฺธิญาณเมธี ป.ธ.๙)

รองเจ้าคณะภาค ๖


พระสุนทรมุนี
(เสน่ห์ ฐานสิริ)
รองเจ้าคณะจังหวัดน่าน

พระราชศาสนาภิบาล
(ดิเรก วชิรปญฺโญ ป.ธ.๙)
เจ้าคณะจังหวัดน่าน

พระชยานันทมุนี (ธรรวัตร จรณธมฺโม ป.ธ.๔ ,ดร.)รองเจ้าคณะจังหวัดน่าน

    “ตระหนัก ไม่ตระหนก” ซึ่งการตระหนกทำให้เราขาดสติ ทำอะไรไม่ถูก แต่ถ้าตระหนักเราก็จะมีสติในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร สามารถจัดการกับตัวเองในการเฝ้าระวังป้องกันตัวเองได้ รวมถึงสามารถแนะนำผู้อื่นได้ 

808c2026-30c5-4594-8271-ef2b64d6de6d.mp4

พิธีมอบประกาศนียบัตรนักธรรมและธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ปฏิทินงานคณะสงฆ์จังหวัดน่าน

---------------

ปฏิทินงานคณะสงฆ์จังหวัดน่าน เป็นปฏิทินที่รวมกิจกรรม
กำหนดการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในภาระกิจงาน ๖ ด้านของคณะสงฆ์
โดยกำหนดการนี้ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะสงฆ์จังหวัดน่านแล้ว

--------------- 

*ท่านสามารถเพิ่มปฏิทินนี้ลงบนปฏิทินของท่านตามปุ่มด้านล่างนี้*