จดหมายข่าว🌼คณะสงฆ์จังหวัดน่าน
🌤 ฉบับวันที่  8  กุมภาพันธ์  2567
การประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าน่าน

วันพฤหัสบดีที่  8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 เวลา  13.30-16.00 น.

ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติ

----------------------------

คณะสงฆ์จังหวัดน่าน ร่วมกับ ส่วนราชการจังหวัดน่าน และภาคีเครือข่าย


โดยมี พระเดชพระคุณ พระชยานันทมุนี รองเจ้าคณะจังหวัดน่าน เจ้าอาวาสวัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในที่ประชุมดังกล่าว

THANK ข่าว/ภาพถ่าย :  สำนักงานเจ้าคณะจังหวัดน่าน

DOWNLOD  ภาพกิจกรรม

จดหมายข่าว🌼คณะสงฆ์จังหวัดน่าน
🌤 ฉบับวันที่  7  กุมภาพันธ์  2567
ประชุมการดำเนินงานการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน
(วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา  และวันเข้าพรรษา) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

วันพุธที่ 7 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 เวลา  13.30-17.00 น.

ณ ห้องประชุมสำนักงานเจ้าคณะจังหวัดน่าน วัดพญาภู อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

----------------------------

คณะสงฆ์จังหวัดน่าน ร่วมกับ คณะกรรมการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน ส่วนราชการจังหวัดน่าน และภาคีเครือข่าย

ประชุมการดำเนินงานการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน
(วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา  และวันเข้าพรรษา) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

โดยมี พระเดชพระคุณ พระราชศาสนาภิบาล เจ้าคณะจังหวัดน่าน เจ้าอาวาสวัดพญาภู พระอารามหลวง เป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

THANK ข่าว/ภาพถ่าย :  สำนักงานเจ้าคณะจังหวัดน่าน

DOWNLOD  ภาพกิจกรรม

จดหมายข่าว🌼คณะสงฆ์จังหวัดน่าน
🌤 ฉบับวันที่  6  กุมภาพันธ์  2567
การฝึกซ้อมอบรมหรือสอบความรู้พระอุปัชฌาย์ ในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดน่าน ประจำปี 2567

วันอังคารที่ 6 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 เวลา 08.30-14.00 น.

ณ ห้องประชุมสำนักงานเจ้าคณะจังหวัดน่าน วัดพญาภู อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

----------------------------

>คณะสงฆ์จังหวัดน่าน ร่วมกับ คณะกรรมการฝ่ายปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาคณะสงฆ์จังหวัดน่าน ฝ่ายปกครอง

> ตามที่สมัชชามหาคณิสสร มีมติเรื่องการพิจารณาคุณสมบัติพระสังฆาธิการผู้ที่เข้ารับการฝึกซ้อมอบรมหรือสอบความรู้พระอุปัชฌาย์ ประจำปี 2567 ณ ศาลาอบรมสงฆ์ วัดสามพระยา กรุงเทพมหานคร (ครั้งที่ 1) ระหว่างวันที่ 11-16 มีนาคม 2567 และ (ครั้งที่ 2) ระหว่างวันที่ 18-23 มีนาคม 2567 และเจ้าคณะภาค ๖ ให้มีการฝึกซ้อมอบรมฯ ระดับภาค ระหว่าง 10 - 12 กุมภาพันธ์ 2567 ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการฝึกซ้อมอบรมหรือสอบความรู้พระอุปัชฌาย์ ดังกล่าว คณะสงฆ์จังหวัดน่าน ร่วมกับ คณะกรรมการฝ่ายปกครองฯ คณะสงฆ์จังหวัดน่าน จึงให้มีการจัดการฝึกซ้อมอบรมฯ ระดับจังหวัด ขึ้น ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมสำนักงานเจ้าคณะจังหวัดน่าน วัดพญาภู อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

>โดยมี พระเดชพระคุณ พระราชศาสนาภิบาล เจ้าคณะจังหวัดน่าน เจ้าอาวาสวัดพญาภู พระอารามหลวง เป็นประธานในที่ประชุมการอบรมดังกล่าว และมีพระวิทยากร ประกอบด้วย พร้อมด้วย พระเดชพระคุณ พระสุนทรมุนี รองเจ้าคณะจังหวัดน่าน บรรยายในหัวข้อ "พระอุปัชฌาย์ที่ดีควรเป็นอย่างไร" และมี พระเดชพระคุณ พระศรีวชิรเวที เจ้าคณะอำเภอเวียงสา  พระครูสิรินันทวิทย์ เจ้าคณะอำเภอเมือง่าน พระครูสุธีปัญญากร เจ้าคณะอำเภอนาน้อย  เป็นพระวิทยากรอบรม ฝึกซ้อม สอบความรู้ พระสังฆาธิการที่เข้ารับการอบรมทั้งหมด 7 รูป

THANK ข่าว/ภาพถ่าย :  สำนักงานเจ้าคณะจังหวัดน่าน

DOWNLOD  ภาพกิจกรรม

จดหมายข่าว🌼คณะสงฆ์จังหวัดน่าน
🌤 ฉบับวันที่  21  มกราคม 2567
พิธีเปิดโครงการวัดปลอดบุหรี่ เครือข่ายพระคีลานุปัฎฐากภาคเหนือ ภายใต้ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ กิจกรรม โชว์ เชื่อม แชร์ 11 จังหวัดภาคเหนือ เขตสุขภาพที่ 1

วันที่ 21 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น.

ณ วัดบุญยืน พระอารามหลวง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

----------------------------

> คณะสงฆ์จังหวัดน่าน ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข  จังหวัดน่าน สาธารณสุขจังหวัดน่าน สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน สสส.  กรมอนามัย   พระคิลานุปัฏฐากจังหวัดน่าน 

> โดยมี พระเดชพระคุณ พระราชศาสนาภิบาล เจ้าคณะจังหวัดน่าน เจ้าอาวาสวัดพญาภู พระอารามหลวง เป็นประธานในที่ประชุมโครงการวัดปลอดบุหรี่ เครือข่ายพระคีลานุปัฎฐากภาคเหนือ ภายใต้ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ กิจกรรม โชว์ เชื่อม แชร์ 11 จังหวัดภาคเหนือ เขตสุขภาพที่1 และร่วมบันทึก MOU “ธรรมมรรคาสู่ระบบสุขภาพที่สมดุล”สานพลังขับเคลื่อนมติมหาเถรสมาคม เรื่อง แนวทางการปฏิบัติการจัดงานบุญปลอดเหล้า ปลอดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า และวัดส่งเสริมสุขภาพ พระคิลานุปัฏฐาก กุฎีชีวาภิบาล ภายใต้ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์ล้านนา)

THANK ข่าว/ภาพถ่าย :  สำนักงานเจ้าคณะจังหวัดน่าน

DOWNLOD  ภาพกิจกรรม

จดหมายข่าว🌼คณะสงฆ์จังหวัดน่าน
🌤 ฉบับวันที่  20  มกราคม 2567
บรรยายพิเศษ เรื่อง "ศาสตร์แห่งการตีความในพระพุทธศาสนา"

โดย

พระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร.

เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร,กรรมการมหาเถรสมาคม,อุปนายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ณ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ

----------------------------

>วันที่ 20 มกราคม 2567 เวลา 16.30 น. ถวายการต้อนรับ พระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร.

เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร,กรรมการมหาเถรสมาคม,อุปนายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในการเดินทางมาปฏิบัติศาสนกิจ

ณ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ บรรยายพิเศษ เรื่อง "ศาสตร์แห่งการตีความในพระพุทธศาสนา" ให้กับนิสิตพุทธศาสตรดุษฏีบัณฑิต  วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ โดยมี พระราชศาสนาภิบาล เจ้าคณะจังหวัดน่าน, พระสุนทรมุนี รองเจ้าคณะจังหวัดน่าน, พระชยานันทมุนี รองเจ้าคณะจังหวัดน่าน ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ  พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ถวายการต้อนรับ

THANK ข่าว/ภาพถ่าย :  สำนักงานเจ้าคณะจังหวัดน่าน/Tor Pongkhun จดหมายข่าว🌼คณะสงฆ์จังหวัดน่าน
🌤 ฉบับวันที่ 28 ธันวาคม 2565


พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคล ฯ แด่

 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ,สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ,สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ,สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทรเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 

ณ วัดพระธาตุเขาน้อย ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 

----------------------------

>> คณะสงฆ์จังหวัดน่าน ร่วมกับ จังหวัดน่าน และพสกนิกรจังหวัดน่าน เดินธรรมยาตรา เจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคล ฯ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ,สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ,สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ,สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทรเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ วัดพระธาตุเขาน้อย ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

>> วันพุธที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ รองผู้ว่าราการจังหวัดน่าน เป็นประธานใน พิธี ดินธรรมยาตรา เจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคล ฯ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ,สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ,สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ,สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทรเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ วัดพระธาตุเขาน้อย ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

>> โดยได้รับเมตตาจากพระเดชพระคุณพระราชศาสนาภิบาล เจ้าคณะจังหวัดน่าน เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยพระสังฆาธิการ , พระเถรานุเถระ ในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดน่าน  พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่รัฐ ภาคเอกชนและประชาชน เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว

          THANK ข่าว/ภาพถ่าย :  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน

จดหมายข่าว🌼คณะสงฆ์จังหวัดน่าน
🌤 ฉบับวันที่ 10 สิงหาคม 2565

พิธีมอบฉายาบัตร ย่าม และตาลปัตร 

แก่พระภิกษุผู้เข้าร่วมโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียติฯ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

----------------------------

>คณะสงฆ์จังหวัดน่าน ร่วมกับ พศจ.น่าน จัดพิธีมอบฉายาบัตร ย่าม และตาลปัตร แก่พระภิกษุผู้เข้าร่วมโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียติฯ วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

> คณะสงฆ์จังหวัดน่าน ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน จัดพิธีมอบฉายาบัตร ย่าม และตาลปัตร แก่พระภิกษุ จำนวน ๑๔ รูป ซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท ๙๑๐ รูป เฉลิมพระเกียติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ วัดพญาภู พระอารามหลวง อ.เมืองน่าน จังหวัดน่าน

>โดยมีพระเดชพระคุณพระราชศาสนาภิบาล เจ้าคณะจังหวัดน่าน เจ้าอาวาสวัดพญาภู พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย พระครูกิตติจันทโรภาส เจ้าคณะอำเภอเมืองน่าน(ธ) เจ้าอาวาสวัดป่านันทบุรีญาณสังวราราม และมีนายมณเฑียรคูคำมี ผู้อำนวยการ #สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

THANK ข่าว/ภาพถ่าย :  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน

จดหมายข่าว🌼คณะสงฆ์จังหวัดน่าน
🌤 ฉบับวันที่ 10 สิงหาคม 2565

พิธีมอบคัมภีร์เทศน์เฉลิมพระเกียรติฯ 

บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมีใน 

"อุภินนมัตถจรกถา" เฉลิมพระธรรมบารมี

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

----------------------------

> จังหวัดน่าน จัดพิธีมอบคัมภีร์เทศน์เฉลิมพระเกียรติฯ บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมีใน "อุภินนมัตถจรกถา" เฉลิมพระธรรมบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ วัดพญาภู พระอารามหลวง อ.เมืองน่าน จังหวัดน่าน

> โดยมีพระเดชพระคุณพระราชศาสนาภิบาล เจ้าคณะจังหวัดน่าน เจ้าอาวาสวัดพญาภู พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยพระเดชพระคุณพระสุนทรมุนี รองเจ้าคณะจังหวัดน่าน พระเดชพระคุณพระชยานันทมุนี รองเจ้าคณะจังหวัดน่าน และพระสังฆาธิการ ระดับเจ้าคณะอำเภอเในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดน่านทุกรูป เข้ารับการถวายคัมภีร์ ด้วย

> และมีนายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดน่าน, ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดน่าน รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ห้วหน้าส่วนราชการ ,ทหาร , ตำรวจ และข้าราชการ เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว

THANK ข่าว/ภาพถ่าย :  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน

จดหมายข่าว🌼คณะสงฆ์จังหวัดน่าน
🌤 ฉบับวันที่ 18 มีนาคม 2565
พิธีมอบสำเนาประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีฯ เรื่อง พระราชทานวิสุงคามสีมา งวดที่ 1 ประจำปี 2564 จ.น่าน

วันที่ 18 มี.ค. 2565 เวลา 13.30 น. คณะสงฆ์จังหวัดน่าน และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน จัดพิธีมอบสำเนาประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีฯ เรื่อง พระราชทานวิสุงคามสีมา งวดที่ 1 ประจำปี 2564 ณ วัดพญาภู อ.เมืองน่าน จ.น่าน ให้กับวัดหนองแดง อ.แม่จริม และ วัดปากงุ๊เจริญชัย อ.เวียงสา จ.น่าน โดยมีพระราชศาสนาภิบาล เจ้าคณะจังหวัดน่าน เป็นประธาน


THANK ข่าว/ภาพถ่าย :  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน

จดหมายข่าว🌼คณะสงฆ์จังหวัดน่าน
🌤 ฉบับวันที่ 26  กุมภาพันธ์  2565
สอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ 1 ครั้งหลัง ปี พ.ศ. 2565 จังหวัดน่าน

สำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง ได้กำหนดจัดสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ 1 ครั้งหลัง ปี พ.ศ. 2565 ชั้นประโยค 1–2 ถึง ป.ธ. 5 ในวันที่ 26–28 กุมภาพันธ์ 2565 (ตรงกับวันเสาร์–อาทิตย์-จันทร์) ในสนามสอบทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ทั่วประเทศ โดยจังหวัดน่านจัดสอบ ณ สนามสอบวัดพญาภู ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน โดยมีพระราชศาสนาภิบาล เจ้าคณะจังหวัดน่าน เป็นประธาน


THANK ข่าว/ภาพถ่าย :  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน

จดหมายข่าว🌼คณะสงฆ์จังหวัดน่าน
🌤 ฉบับวันที่ 26  กุมภาพันธ์  2565
พิธีถวายภัตตาหาร และสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แด่พระภิกษุ สามเณร ในการสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ 1 ครั้งหลัง ปี พ.ศ. 2565

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานให้ผู้เชิญภัตตาหาร และสิ่งของพระราชทานถวายแด่พระภิกษุ สามเณร ผู้เข้าสอบบาลีสนามหลวง และกรรมการกำกับห้องสอบ การสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ 1 ครั้งหลัง ปี พ.ศ. 2565 ในวันที่ 26–28 กุมภาพันธ์ 2565 ณ วัดพญาภู ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน โดยมีพระราชศาสนาภิบาล เจ้าคณะจังหวัดน่าน เป็นประธานฝ่ายสงฆ์, นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส


THANK ข่าว/ภาพถ่าย :  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน

จดหมายข่าว🌼คณะสงฆ์จังหวัดน่าน
🌤 ฉบับวันที่ 16  กุมภาพันธ์  2565
วันมาฆบูชา ประจำปี 2565

วันที่ 16 ก.พ. 2565 เวลา 06.30 น. คณะสงฆ์จังหวัดน่าน ร่วมกับ จังหวัดน่าน และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน จัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2565 ณ วัดพญาภู พระอารามหลวง อ.เมืองน่าน จ.น่าน โดยมีพระราชศาสนาภิบาล เจ้าคณะจังหวัดน่าน เป็นประธานฝ่ายสงฆ์, นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส มีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาชนเข้าร่วมจำนวนมาก โดยมีกิจกรรมทำบุญตักบาตร ฟังธรรม ในช่วงเช้า และกิจกรรมเวียนเทียนในช่วงค่ำ


THANK ข่าว/ภาพถ่าย :  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน

จดหมายข่าว🌼คณะสงฆ์จังหวัดน่าน
🌤 ฉบับวันที่ 15 ธันวาคม 2564
การประชุมเจ้าคณะพระสังฆาธิการ เจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ พระเลขานุการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดน่าน

วันที่ 15 ธ.ค. 64 เวลา 13.00 น. คณะสงฆ์จังหวัดน่าน จัดการประชุมเจ้าคณะพระสังฆาธิการ เจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ พระเลขานุการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดน่าน ณ วัดพญาภู พระอารามหลวง อ.เมืองน่าน จ.น่าน โดยมีพระราชศาสนาภิบาล เจ้าคณะจังหวัดน่านเป็นประธาน

ในการนี้นางอนงค์รักษ์ กันธิยาใจ รก.ผอ.พศจ.น่าน และคณะร่วมประชุมฯ และอำนวยความสะดวกในการจัดการประชุม มีสำนักงานสรรพากรพื้นที่น่าน และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน เข้าร่วมประชุมฯเพื่อถวายความรู้และชี้แจงรายละเอียดงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคณะสงฆ์THANK ข่าว/ภาพถ่าย :  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน

จดหมายข่าว🌼คณะสงฆ์จังหวัดน่าน
🌤 ฉบับวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564
พิธีมอบตราตั้งพระสังฆาธิการ ระดับเจ้าคณะตำบล รองเจ้าคณะตำบล เจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาสและพระฐานานุกรมในตำแหน่ง
เจ้าคณะจังหวัดน่าน ที่ พระปลัด พระสมุห์ และพระใบฎีกา

   วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. คณะสงฆ์จังหวัดน่าน จัดพิธีมอบตราตั้งพระสังฆาธิการ ระดับเจ้าคณะตำบล รองเจ้าคณะตำบล เจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาสและพระฐานานุกรมในตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดน่าน ที่ พระปลัด พระสมุห์ และพระใบฎีกา ณ วัดพญาภู พระอารามหลวง อ.เมืองน่าน จ.น่าน โดยมีพระราชศาสนาภิบาล เจ้าคณะจังหวัดน่าน เป็นประธาน


THANK ข่าว/ภาพถ่าย :  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน

จดหมายข่าว🌼คณะสงฆ์จังหวัดน่าน
🌤 ฉบับวันที่ 28 ตุลาคม 2564
พิธีต้อนรับพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช
แต่งตั้ง พระราชศาสนาภิบาล (ดิเรก วชิรปญฺโญ ป.ธ.9) ดำรงตำแหน่ง จจ.น่าน

   เวลา 14.00 น. คณะสงฆ์จังหวัดน่าน และจังหวัดน่าน จัดพิธีต้อนรับพระบัญชา สมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้ง พระราชศาสนาภิบาล (ดิเรก วชิรปญฺโญ ป.ธ.9) ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดน่าน โดยมีพระสุนทรมุนี รองเจ้าคณะจังหวัดน่าน เป็นประธานฝ่ายสงฆ์, นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส มีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาชน เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก


THANK ข่าว/ภาพถ่าย :  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน

808c2026-30c5-4594-8271-ef2b64d6de6d.mp4

จดหมายข่าว🌼คณะสงฆ์จังหวัดน่าน🌤 ฉบับวันที่   20  สิงหาคม  2564

ศาสนกิจ คือ กิจของพระศาสนาอันเหล่าพระสังฆามิควรทอดธุระ

พิธีมอบประกาศนียบัตรนักธรรมและธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

-----------------------------

.........เมื่อ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔  คณะสงฆ์จังหวัดน่าน โดย พระเดชพระคุณพระราชศาสนาภิบาล ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดน่าน ปฏิบัติศาสนกิจ...เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรนักธรรมและธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ และประชุมวางแผน นโยบาย นิเทศการศาสนศึกษาของคณะสงฆ์จังหวัดน่าน ณ วัดพญาภู พระอารามหลวง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน  โดยมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระสุนทรมุนี รองเจ้าคณะจังหวัดน่าน เจ้าคณะอำเภอ และเจ้าสำนักศาสนศึกษาในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดน่าน เข้าร่วมพิธี และการดำเนินพิธีการภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด ๑๙ของรัฐบาลและของจังหวัดน่าน


THANK ข่าว/ภาพถ่าย :  PMKANNER / P.C. PHOTO

จดหมายข่าว🌼คณะสงฆ์จังหวัดน่าน
🌤 ฉบับวันที่   24  กรกฎาคม  2564

*** จังหวัดน่าน โดย พุทธศาสนิกชนจังหวัดน่าน ร่วมเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2564 

      ค่ำวันนี้ (24 กรกฎาคม 2564) ที่ วิหารวัดพญาภูพระอารามหลวง ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นำหัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดน่าน ร่วมกันเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2564  เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนพึงน้อมระลึกถึงคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เข้าวัดปฏิบัติธรรมบำเพ็ญศาสนกิจ ชำระจิตใจให้สะอาดผ่องใส และรับศีล ฟังธรรมเทศนา ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีพระราชศาสนาภิบาล เจ้าอาวาสวัดพญาภูพระอารามหลวง ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดน่าน เป็นประธานสงฆ์ 

     สำหรับวันอาสาฬหบูชา เป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรก หลังจากตรัสรู้ได้ 2 เดือน โดยแสดงปฐมเทศนา ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร โปรดพระปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 ได้แก่ พระโกณฑัญญะ พระวัปปะ พระภัททิยะ พระมหานามะ และพระอัสสชิ ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี แคว้นมคธ โดยมีใจความสําคัญคือ อริยสัจ 4 อันหมายถึง ความจริงอันประเสริฐ 4 ประการ ได้แก่ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ และมรรค จนพระอัญญาโกณฑัญญะได้บรรลุธรรมและขอบวชเป็นพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนา จึงถือว่าวันนี้มีพระรัตนตรัยครบองค์สามบริบูรณ์ครั้งแรกในโลก คือ มีทั้งพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์

THANK ข่าว/ภาพถ่าย :  ประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน

จดหมายข่าว🌼คณะสงฆ์จังหวัดน่าน
🌤 ฉบับวันที่   24  กรกฎาคม  2564

*** จังหวัดน่าน โดย ผู้ว่าฯ น่าน นำพุทธศาสนิกชน ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และเข้าพรรษา ประจำปี 2564 ภายใต้มาตรการป้องกัน COVID-19

 ....... เช้าวันนี้ (24 กรกฎาคม 2564) ที่ วิหารวัดพญาภูพระอารามหลวง ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน นายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ศาล ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ จำนวน 10 รูป  เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ประจำปี 2564  เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีพระราชศาสนาภิบาล เจ้าอาวาสวัดพญาภูพระอารามหลวง ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดน่าน เป็นประธานสงฆ์ 

       วันอาสาฬหบูชา เป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรก หลังจากตรัสรู้ได้ 2 เดือน โดยแสดงปฐมเทศนา ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร โปรดพระปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 ได้แก่ พระโกณฑัญญะ พระวัปปะ พระภัททิยะ พระมหานามะ และพระอัสสชิ ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี แคว้นมคธ โดยมีใจความสําคัญคือ อริยสัจ 4 อันหมายถึง ความจริงอันประเสริฐ 4 ประการ ได้แก่ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ และมรรค จนพระอัญญาโกณฑัญญะได้บรรลุธรรมและขอบวชเป็นพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนา จึงถือว่าวันนี้มีพระรัตนตรัยครบองค์สามบริบูรณ์ครั้งแรกในโลก คือ มีทั้งพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์

         ทั้งนี้ จังหวัดน่าน ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ลด ละ เลิกอบายมุข รวมทั้งดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต่อไป


THANK ข่าว/ภาพถ่าย :  ประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน

จดหมายข่าว🌼คณะสงฆ์จังหวัดน่าน
🌤 ฉบับวันที่   23  กรกฎาคม  2564

*** จังหวัดน่าน จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา และผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา พุทธศักราช  2564 รับบุญแบบ New Normal

    เช้าวันนี้ (23 กรกฎาคม 2564) ที่ วิหารวัดพญาภูพระอารามหลวง ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน นายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมด้วยผู้พิพากษาหัวหน้าศาล ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษา และผ้าอาบน้ำฝน ตามโครงการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา จังหวัดน่าน พุทธศักราช 2564 โดยมีพระราชศาสนาภิบาล เจ้าอาวาสวัดพญาภูพระอารามหลวง ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดน่าน เป็นประธานสงฆ์      

     เทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเทศกาลวันเข้าพรรษา ถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่พุทธศาสนิกชน จะได้ร่วมกันเข้าวัดทำบุญ และถวายเทียนพรรษา ซึ่งในอดีตเมื่อถึงฤดูฝน การเดินทางของพระภิกษุสงฆ์อาจจะไปสร้างความเสียหายแก่ไร่นาของชาวบ้านได้ พระพุทธเจ้าจึงได้มีบัญญัติขึ้นให้พระสงฆ์จำพรรษาที่วัดในช่วงเวลา 3 เดือนนี้ โดยในสมัยก่อนเทียนพรรษาได้มีความสำคัญเป็นอย่างมากเพราะพระภิกษุสงฆ์ต้องใช้จุดให้แสงสว่างในการประกอบกิจวัตรประจำวัน และศึกษาพระธรรมวินัยภายในวัด ชาวบ้านจึงได้ร่วมกันหล่อเทียนจำนำพรรษาขึ้น เพื่อถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ การนำเทียนไปถวายจึงได้ปฏิบัติสืบทอดกันมาจนกลายเป็นประเพณี เป็นการแสดงถึงความศรัทธาและเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ธำรงอยู่ อีกทั้งเทศกาลวันเข้าพรรษายังเป็นเทศกาลของการ ลด ละ เลิก อบายมุขต่าง ๆ เช่น การดื่มสุรา สิ่งเสพติด และการเที่ยวเตร่ เป็นเทศกาลของการทำบุญถือศีล ปฏิบัติธรรม ทำจิตใจให้ผ่องใส เข้าวัดปฏิบัติธรรม บำเพ็ญศาสนกิจ นำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ ไปเป็นแนวปฏิบัติตนเพื่อเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีต่อไป

     ในส่วนของการจัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา และผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา พุทธศักราช  2564 จังหวัดน่านในปีนี้ ได้ดำเนินการตามข้อปฏิบัติและคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดงานประเพณี พิธีการทางศาสนาในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน  อย่างเคร่งครัด มีการตรวจคัดกรองผู้ร่วมกิจกรรม เว้นระยะห่าง รับบุญแบบ New Normal ให้ประชาชนในท้องถิ่นร่วมกันรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นเวลาช้านาน ให้ดำรงไว้สืบไป

THANK ข่าว/ภาพถ่าย :  ประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน

จดหมายข่าว🌼คณะสงฆ์จังหวัดน่าน
🌤 ฉบับวันที่   2  กรกฎาคม  2564

** ประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมิน “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ณ วัดนาหวาย ต.บ่อแก้ว อ.นาหมื่น จ.น่าน ...คณะสงฆ์จังหวัดน่าน ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดประชุมเตรียมความพร้อม การติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” จังหวัดน่าน (ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี) ประจำปี 2564 ณ วัดนาหวาย ต.บ่อแก้ว อ.นาหมื่น จ.น่าน .......โดยมี พระเดชพระคุณพระราชศาสนาภิบาล รก.จจ.น่าน เป็นประธาน, นายณฐกร จิรภัคพงค์ ผอ.พศจ.น่าน เป็นกรรมการและเลขานุการ มีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาชน เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมดังกล่าว 

ผู้รายงานข่าว/ภาพถ่าย :  อาชวปเสฏฺโฐ / กรณฺยวสี

จดหมายข่าว🌼คณะสงฆ์จังหวัดน่าน
🌤ฉบับวันที่ 26 พฤษภาคม 2564

วันนี้เวลา 06.30 น. คณะสงฆ์จังหวัดน่าน ร่วมกับ จังหวัดน่าน และ พศจ.น่าน ร่วมจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี 2564 ณ วัดพญาภู
อ.เมืองน่าน จ.น่าน โดยมีพระราชศาสนาภิบาล รก.จจ.น่าน เป็นประธานฝ่ายสงฆ์, นายนิพันธ์ บุญหลวง ผวจ.น่าน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส มีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาชนเข้าร่วมจำนวนมาก

ในการนี้ นายณฐกร จิรภัคพงค์ ผอ.พศจ.น่าน และคณะได้อำนวยความสะดวก ในพิธีดังกล่าว โดยมีกิจกรรมทำบุญตักบาตร ฟังธรรม ในช่วงเช้า และกิจกรรมเวียนเทียนในช่วงค่ำ


จดหมายข่าว🌼คณะสงฆ์จังหวัดน่าน
🌤วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2563 เวลา 10.00 น.

คณะสงฆ์จังหวัดน่านจัดพิธีบำเพ็ญกุศลครบสัตมวาร (ครบ 7 วัน) พระเดชพระคุณพระธรรมนันทโสภณ (มนต์ คุณธาโร ป.ธ.3) อดีต เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร พระอารามหลวง อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค6 ณ ศาลาการเปรียญวัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน โดยมีพระราชศาสนาภิบาล ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดน่าน เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายนิวัฒน์ งามธุระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส มีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาชน เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

จดหมายข่าว🌼คณะสงฆ์จังหวัดน่าน
☀️วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 09:00 น.
🔸🔶🔸🔶🔸

กิจกรรม "คณะสงฆ์น่าน ร่วมปันน้ำใจ" ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
🔸🔶🔸🔶🔸

วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563 คณะสงฆ์จังหวัดน่านร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน และโรงเรียนนันทบุรีวิทยา พระปริยัติธรรม จัดกิจกรรมคณะสงฆ์น่านร่วมปันน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเขตอำเภอเวียงสาจังหวัดน่าน โดยมีพระราชศาสนาภิบาล รองเจ้าคณะจังหวัดน่าน ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดน่าน เป็นประธาน, พระครูสิรินันทวิทย์ เจ้าคณะอำเภอเมืองน่าน ,นายณฐกร จิรภัคพงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่านและคณะ คณะผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคฯ จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
🔸🔶🔸🔶🔸
ผู้รายงานข่าว/ภาพถ่าย : ว่าที่ร้อยตรีสุรชัย เกษตรสุขถาวร

จดหมายข่าว🌼คณะสงฆ์จังหวัดน่าน
☀️วันที่ 5 สิงหาคม 2563
🔸🔶🔸🔶🔸

โครงการนิเทศการศึกษา สำนักศาสนศึกษาในจังหวัดน่าน : ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา Buddhism 4.0 (ยุทธศาสตร์ 20 ปี) >>คณะสงฆ์จังหวัดน่าน โดย คณะกรรมการฝ่ายศาสนศึกษา, ฝ่ายศึกษาสงเคราะห์, พระปริยัตินิเทศก์จังหวัดน่าน  และ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน ออกนิเทศการศึกษาของสำนักศาสนศึกษาในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดน่านโรงเรียน ภูเก็ต และ โรงเรียนวัดปรางค์ อำเภอปัว จังหวัดน่าน

🔸🔶🔸🔶🔸

ผู้รายงานข่าว : อาชวปเสฏฺโฐ

จดหมายข่าว🌼คณะสงฆ์จังหวัดน่าน
☀️วันพฤหัสบดี ที่ 30 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.00 น.
🔸🔶🔸🔶🔸

การประชุมเจ้าคณะพระสังฆาธิการเจ้่าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอและพระเลขานุการ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาจังหวัดน่าน ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดน่าน ครั้งที่ 1 / 2563  ในวันพฤหัสบดี ที่ 30 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.00 น. ณ วัดพญาภู พระอารามหลวง ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 

🔸🔶🔸🔶🔸

ผู้รายงานข่าว : อาชวปเสฏฺโฐ

จดหมายข่าว🌼คณะสงฆ์จังหวัดน่าน
☀️วันที่ 3 สิงหาคม 2563
🔸🔶🔸🔶🔸

โครงการนิเทศการศึกษา สำนักศาสนศึกษาในจังหวัดน่าน : ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา Buddhism 4.0 (ยุทธศาสตร์ 20 ปี) >>คณะสงฆ์จังหวัดน่าน โดย คณะกรรมการฝ่ายศาสนศึกษา, ฝ่ายศึกษาสงเคราะห์, พระปริยัตินิเทศก์จังหวัดน่าน  และ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน ออกนิเทศการศึกษาของสำนักศาสนศึกษาในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดน่านโรงเรียน วัดราษฎร์บำรุงอำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

🔸🔶🔸🔶🔸

ผู้รายงานข่าว : อาชวปเสฏฺโฐ

จดหมายข่าว🌼คณะสงฆ์จังหวัดน่าน
☀️วันที่ 5 สิงหาคม 2563  เวลา 08.00 น.
🔸🔶🔸🔶🔸

คณะสงฆ์จังหวัดน่าน โดยการนำของพระเดชพระคุณ พระราชศาสนาภิบาล ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดน่าน เข้ากระทำพิธีสามีจิกรรม แด่พระเดชพระคุณหลวงปู่พระราชวิสุทธี ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดแพร่   วัดทุ่งกวาว และพระเดชพระคุณพระราชเขมากร เจ้าคณะจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิ่งเมืองฯ  จ.แพร่

🔸🔶🔸🔶🔸

ผู้รายงานข่าว : อาชวปเสฏฺโฐ