ทำเนียบการปกครอง
คณะสงฆ์จังหวัดน่าน

ระดับจังหวัด

เจ้าคณะจังหวัดน่าน

พระราชศาสนาภิบาล

เจ้าคณะจังหวัดน่าน

รองเจ้าคณะจังหวัดน่าน

พระสุนทรมุนี

รองเจ้าคณะจังหวัดน่าน (๑)

พระชยานันทมุนี

รองเจ้าคณะจังหวัดน่าน (๒)

พระมหาเกรียงศักดิ์ อาชวปเสฏฺโฐ 

เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดน่าน

Tel. 088-436-9139

พระครูสุตนันทบัณฑิต

เลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดน่าน (๑)

Tel. 08-8117-7551

พระครูฉันทเจติยานุกิจ

เลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดน่าน (๒)

Tel. 086-834-7178

ระดับอำเภอ

เจ้าคณะตำบล และ รองเจ้าคณะตำบล

ทำเนียบเจ้าคณะตำบล และ เลขานุการเจ้าคณะตำบล