ทำเนียบการปกครอง
คณะสงฆ์จังหวัดน่าน

ระดับจังหวัด

เจ้าคณะจังหวัดน่าน

พระราชศาสนาภิบาล

เจ้าคณะจังหวัดน่าน


รองเจ้าคณะจังหวัดน่าน

พระสุนทรมุนี

รองเจ้าคณะจังหวัดน่าน

พระชยานันทมุนี

รองเจ้าคณะจังหวัดน่าน

ระดับอำเภอ

เจ้าคณะอำเภอ

พระครูสิรินันทวิทย์

เจ้าคณะอำเภอเมืองน่าน

พระครูวิจิตรธรรมโชติ

เจ้าคณะอำเภอทุ่งช้าง-อำเภอเฉลิมพระเกียรติ

พระครูนันทชัยคุณ

เจ้าคณะอำเภอเชียงกลาง

พระครูวิสุทธิ์ปัญญาธร

เจ้าคณะอำเภอแม่จริม

พระมหาเกรียงไกร อหึสโก

เจ้าคณะอำเภอเวียงสา

พระครูพิทักษ์เจติยานันท์

เจ้าคณะอำเภอบ้านหลวง

พระครูสุวรรณเจติยานุกูล

เจ้าคณะอำเภอนาหมื่น

พระครูสุทินนันทธรรม

เจ้าคณะอำเภอบ่อเกลือ

พระครูอุปถัมภ์นันทกิจ

เจ้าคณะอำเภอท่าวังผา

พระครูสุภัทรนันทวิทย์

เจ้าคณะอำเภอปัว

พระครูไพโรจน์นันทกิจ

เจ้าคณะอำเภอสองแคว

พระครูสุจิณนันทกิจ

เจ้าคณะอำเภอสันติสุข

พระครูอาทรนันทกิจ

เจ้าคณะอำเภอภูเพียง

พระครูสุธีปัญญากร

เจ้าคณะอำเภอนาน้อย

รองเจ้าคณะอำเภอ