ด้านการสาธารณะสงเคราะห์

โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน


พระคิลานุปัฏฐาก


โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาฯ