ด้านการศึกษาสงเคราะห์

การมอบทุนการศึกษา

การศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์

โครงการอบรมศิลธรรม

โรงเรียนการกุศล