ด้านการปกครอง

การแบ่งเขตการปกครอง

พระสังฆาธิการ

บัญชีสัทธิวิหาริก

พระฐานานุกรม

พระเลขานุการ

พระวินยาธิการ

พระอุปัชฌาย์

เจ้าอาวาส