ศาสนศึกษา

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี

สำนักศาสนาศึกษา (แผนกธรรม)

ที่-สำนักศาสนศึกษา-ตำบล-อำเภอ-จังหวัด-เจ้าสำนักศาสนศึกษา

1 วัดพญาภู ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน พระราชศาสนาภิบาล

2 วัดนิโครธาราม ตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน พระครูอุปถัมภ์นันทกิจ

3 วัดน้ำไคร้ ตำบลยม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน พระครูสังฆรักษ์รักชาติ ธมฺมสาสโน

4 วัดราษฎร์บำรุง ตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน พระครูวิจิตรธรรมโชติ

5 วัดบุญยืน ตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน พระครูจักรธรรมสุนทร

6 วัดฟ้าสวรรค์ ตำบลสวด อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน พระครูอดุลนันทสาร

7 วัดห้วยซ้อ ตำบลหมอเมือง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน พระครูพิพิธนันทคุณ

8 วัดศรีบุญเรือง ตำบลเชียงกลาง อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน พระครูปุญญากรวิวัฒน์

9 วัดปรางค์ ตำบลวรนคร อำเภอปัว จังหวัดน่าน พระครูนันทวรธรรม

10 วัดเมืองราม ตำบลนาเหลือง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่านพระครูสิรินันทสุธี

11 วัดดอนมงคล ตำบลดู่พงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน พระครูสถิตย์นันทคุณ

12 วัดนาราบ ตำบลนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน พระครูสถาพรสุนทรเขต

13 วัดพระธาตุแช่แห้ง ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน พระชยานันทมุนี

14 วัดภูเก็ต ตำบลวรนคร อำเภอปัว จังหวัดน่าน พระครูสุทินนันทธรรม

15 วัดบ่อแก้ว ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่านพระอธิการธีรเมธ ธีรปญฺโญ

16 วัดบ่อหลวง ตำบลบ่อเกลือใต้ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน พระประเทียน ธมฺมธโร

17 วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน พระธรรมนันทโสภณ

18 วัดป่าแม่จริมโสภิตตาราม ตำบลแม่จริม อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน พระมหาภูดิศ สิกฺขาสโก (ยังไม่ได้ตั้ง)

สำนักศาสนาศึกษา (แผนกบาลี)

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา