เจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์ภาค ๖

พระธรรมวชิโรดม  
(พล อาภากโร ป.ธ.๙ ,ดร.)
เจ้าคณะภาค

พระราชศาสนาภิบาล
(ดิเรก วชิรปญฺโญ ป.ธ.๙)
เจ้าคณะจังหวัดน่าน

พระสุนทรมุนี
(เสน่ห์ ฐานสิริ)
รองเจ้าคณะจังหวัดน่าน

พระราชนันทวัชรบัณฑิต (ธรรวัตร จรณธมฺโม ป.ธ.๔ ,ดร.)รองเจ้าคณะจังหวัดน่าน
808c2026-30c5-4594-8271-ef2b64d6de6d.mp4

พิธีมอบประกาศนียบัตรนักธรรมและธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ปฏิทินงานคณะสงฆ์จังหวัดน่าน

---------------

ปฏิทินงานคณะสงฆ์จังหวัดน่าน เป็นปฏิทินที่รวมกิจกรรม
กำหนดการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในภาระกิจงาน ๖ ด้านของคณะสงฆ์
โดยกำหนดการนี้ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะสงฆ์จังหวัดน่านแล้ว

--------------- 

*ท่านสามารถเพิ่มปฏิทินนี้ลงบนปฏิทินของท่านตามปุ่มด้านล่างนี้*