Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

เจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์ภาค ๖

พระราชปัญญาภรณ์

(สิงห์คำ ชยวํโสป.ธ.๙ ,ดร.)

รองเจ้าคณะภาค ๖

พระเทพเวที
(พล อาภากโร ป.ธ.๙ ,ดร.)
เจ้าคณะภาค

พระอุดมบัณฑิต

(สมศักดิ์ สุทฺธิญาณเมธี ป.ธ.๙)

รองเจ้าคณะภาค ๖


พระสุนทรมุนี
(เสน่ห์ ฐานสิริ)
รองเจ้าคณะจังหวัดน่าน

พระราชศาสนาภิบาล
(ดิเรก วชิรปญฺโญ ป.ธ.๙)
เจ้าคณะจังหวัดน่าน

พระชยานันทมุนี (ธรรวัตร จรณธมฺโม ป.ธ.๔ ,ดร.)รองเจ้าคณะจังหวัดน่าน

“ตระหนัก ไม่ตระหนก” ซึ่งการตระหนกทำให้เราขาดสติ ทำอะไรไม่ถูก แต่ถ้าตระหนักเราก็จะมีสติในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร สามารถจัดการกับตัวเองในการเฝ้าระวังป้องกันตัวเองได้ รวมถึงสามารถแนะนำผู้อื่นได้

808c2026-30c5-4594-8271-ef2b64d6de6d.mp4

พิธีมอบประกาศนียบัตรนักธรรมและธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ปฏิทินงานคณะสงฆ์จังหวัดน่าน

---------------

ปฏิทินงานคณะสงฆ์จังหวัดน่าน เป็นปฏิทินที่รวมกิจกรรม
กำหนดการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในภาระกิจงาน ๖ ด้านของคณะสงฆ์
โดยกำหนดการนี้ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะสงฆ์จังหวัดน่านแล้ว

---------------

*ท่านสามารถเพิ่มปฏิทินนี้ลงบนปฏิทินของท่านตามปุ่มด้านล่างนี้*